Mỹ phẩm Waka Biha xuất hiện trong MV "Mùa hè đừng sầu muộn"