Giới thiệu
Giới thiệu về người đứng đầu công ty

Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho công ty. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch marketing, quảng bá thương hiệu.

Đưa ra các các chiến lược kinh doanh cũng như tư vấn Ban giám đốc chiến lược quản lý điều hành công ty. Đề ra chiến lược kinh doanh và Marketing. Lên kế hoạch doanh số bán hàng cho từng giai đoạn.

Thực hiện các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm kinh doanh hiện có và sản phẩm mới của công ty. Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ và các chương trình khuyến mại của công ty đến các nhà phân phối, đại lý.

Khai thác khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới để thực hiện các hợp đồng và đơn hàng.

Tư vấn các phòng ban triển khai chiến lược công ty, giám sát phòng ban thực hiện kế hoạch.

Quản lý trực tiếp, kiểm tra các giám sát bán hàng từ cấp Trưởng phòng kinh doanh, quản lý vùng trở xuống đến nhân viên bán hàng.

Hướng dẫn, hỗ trợ và huấn luyện, giám sát nhân viên bán hàng làm việc theo mục tiêu kế hoạch dân số đã phê duyệt.

Cân đối, điều phối nhân lực để chủ động trong các kế hoạch kinh doanh của công ty.